top of page
ayasofyaa.jpg

Vakıf Resmi Senedi 

Kuruluş ve Amaçlar

2.jpg

KURULUŞ
 

MADDE 1- Yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere, " ŞEYH MUHAMMED NAZIM KIBRISI VAKFI" kurulmuştur. Senedin izleyen maddelerinde "Vakıf" olarak anılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER
 

MADDE 2- Vakfın  merkezi İstanbul İli, Üsküdar İlçesinde olup, adresi Kirazlıtepe Mahallesi, Cami Altı Sayal Sokak, No:6 Kirazlıtepe Merkez Cami Üsküdar / İstanbul” dur. Vakıf ilgili mevzuat hükümleri kapsamında aynı il sınırları içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile adres değişikliği yapabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

images (4).jpg

VAKFIN AMACI
 

MADDE 3- Vakfın amacı;

 

DİNİ HİZMET FAALİYETLERİ
 

Yurtiçi ve yurtdışında ülkelerinde yasal kaideler çerçevesinde dini hizmetler yürütmek için Kuran Kerim okunması, okutulması, okutanların desteklenmesi, bu maksatlı yurt açmak, 633 sayılı Diyanet İşleri Kanunu hükümlerine uygun olarak Kur'an kursu faaliyetinde bulunmak ve desteklemek, çeşitli kurumlarda Kur’an-ı Kerim öğretilmesi hususunda kurslar açmak, faaliyetler planlamak, Yaş sınırı gözetmeksizin Eğitim Öğretim hizmeti yürüten kurumlarla iş birliği yaparak talep olduğu takdirde bünyelerinde Kur’an-ı Kerim hizmeti verecek kurslar açmak, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ibadet yerleriyle iş birliği içerisinde din eğitimi planlamak, Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesileyle yemek dağıtmak, iftar ve mevlit organizasyonları düzenlemek, Kur’an-ı Kerim dağıtmak,

ACİL YARDIM FAALİYETLERİ

Vakıf, Deprem, sel, Tsunami, yanardağ patlaması gibi her türlü doğal afet esnasında ve sonrasında, Kıtlık, kuraklık, yangın veya salgın hastalık gibi kriz durumlarının varlığında, Savaş, terör, işgal vb. her türlü olayların öncesinde, esnasında ve sonrasında, bu durumlardan etkilenen insanlara, ailelere, topluluk veya ülkelere acil yardım kapsamında gereken tüm çalışmaları yapar. Ayrıca bu tür durumlarda arama, kurtarma ekipleri oluşturur ve ihtiyaç olan yer ve durumlarda kullanmak, Gönüllüler ve üyelerinden uygun olanlardan afet, savaş, kıtlık ve benzeri zamanlarda çalıştırmak üzere arama, kurtarma, onarma, yardım organizasyonları düzenleme amaçlı ekipler kurar, bu ekiplerin gerekli eğitimlerini sağlar ve malzeme, ekipman ve imkanları elde hazır tutmak,

 

EĞİTİM YARDIMLARI:

 

Her düzeyde eğitim gören veya görmek isteyen kimsesiz ve yoksul öğrenciler ile eğitim imkânı elde edemeyen çocukların eğitiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak nitelikte eğitimleri için burs, Kırtasiye, eğitici materyaller, kitap, yardımcı kitap, üniversite harcı, yurt ücretleri ile ihtiyaç duyacakları nakdi ve ayni her türlü desteği vermek, bilimsel, kültürel ve sportif çalışmaları ile ahlaki gelişimlerini desteklemek, bu amaçlarla eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik Yurt içinde veya yurt dışında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, akademik seviyedeki kurumlar, dershane, okulöncesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar vb. eğitim kurumları ve/veya tesisleri kurmak, onarmak, inşa etmek, yaptırtmak, satın almak, kiralamak, işletmek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu yerlere imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, Çocuk ve gençlerin gelişimi ve eğitimi için kamplar açmak, Kimsesiz çocuklara (yetimlere) sponsor olmak, onların eğitim masraflarını karşılamak, diğer tüm ihtiyaçlarını gidermek, Öğrencilerin daha iyi yetiştirilmeleri için izin almak kaydıyla etkinlikler, yarışmalar, toplantılar, geziler düzenlemek, ödüller vermek ve bu amaçla kitap, dergi vs. yayınlar yapmak

 

SOSYAL YARDIMLAR

 

Olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gerekli insani yardımı ulaştırırken yurtiçinde ve yurtdışı ülkelerde meydana gelen afet, savaş vb. olağanüstü durumlarda mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış öncelikle çocuklar, yaşlılar, özürlüler, dul ve yetimleri ile malul ve gaziler olmak üzere kimsesiz, yetim ve yardıma ve/veya bakıma muhtaç insanların imkânları ölçüsünde gerekli insani yardımı ulaştırmak, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak, yoksullukla mücadele etmek ve toplum menfaatlerini korumak için nakdi, fitre ve zekat, gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, tüm faturaları, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda her türlü yardımda bulunmayı ve gıda bankacılığı faaliyeti yapmak, yurt içinde veya yurtdışında bulunan sosyal, kültürel, dini ve ekonomik ihtiyaçların giderilmesi için barınma evi, kesimhane, kreş, misafirhane, yetimhane, öğrenci veya yetiştirme yurtları, mescit, köprü, cami, yol, su, parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve diğer mabetler, tarihi yerler vs. gibi sosyal amaçlı her türlü bina ve tesisler ile gıda, giyim ve ev eşyası toplama ve dağıtım mağazaları gibi ekonomik yardım amaçlı işletmeler ve gençlik, kültür merkezleri, spor alan ve tesisleri, dershane, kütüphane, okul vs. gibi inşa eder, onarım yapar, yaptırır, satın alır, kiralar, işletir, satar ve bu yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak, yurtiçinde ve yurtdışı ülkelerinde ihtiyaç duyulan yerlerde su kuyusu açmak, muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunmak için mevzuata uygun bir şekilde, her türlü Kurban bayramında ve Adak, Akika, Sadaka, Şükür, Vacip kurban toplama, kesme ve kurban eti dağıtma işini organize etmek,
 

SAĞLIK YARDIMLARI:

 

Yurtiçi ve yurtdışı ülkelerinde sağlık alanında ihtiyacı olan hasta, malul, yaşlı, yetim, mülteci, kimsesiz veya bakıma muhtaç kişilerin ihtiyacını karşılamak için, her türlü tıbbi tesis (klinik, ameliyat, poliklinik, hastane, Medikal, sünnet, eczane vb.) giderlerini karşılamak ve malzeme temini (İlaç, Medikal malzemeler, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu vb. ürünler) tedariki etmek, ayrıca gerek bu tesislerde ve gerekse ihtiyaç olan sahalarda gönüllü katılımcı ve üyeleri vasıtasıyla her türlü sağlık yardım çalışmalarını yürütmek, Yeni türemiş sağlık sorunlarına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek, afiş, broşür, rol-up ve kamu spotu gibi materyallerle halkı bilinçlendirmek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik hastane,  klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kurmak ve kurulu olanların ihtiyaçlarını karşılamasına destek olmak ile yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunur. Ayrıca gerek bu tesislerde ve gerekse ihtiyaç olan sahalarda gönüllü katılımcı ve üyeleri vasıtasıyla her türlü sağlık yardım çalışmalarını yürütmek,

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 4- Vakıf yukarıda belirtilen amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

 1. Amacın gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 6. İşbu Vakıf Senedinin 3. Maddesinde belirlenen vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirlerin temini maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, ortak olmak,

 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 9. Vakıf faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak vakıfların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 13. Gerekli görülen yerlerde vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube/temsilcilik açmak,

 14. Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

MAL VARLIĞI:

MADDE 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, vakıf senedi sonunda isimleri yazılı Vakıf Kurucularının bağışladıkları 130.000 TL (Yüz Otuz bin Türk Lirası)’dır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

II. BÖLÜM - Yönetim Hükümleri

 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8- Vakfın mütevelli heyeti, vakfın kurucular listesinde adları yazılı ve vakıf resmi senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile aşağıdaki fıkra hükümlerine göre sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, kısıtlılık ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden en az üçünün teklifi ve mütevelli heyetinin toplantıda bulunanların çoğunun kararıyla seçim yapılabilir.

Vakfın gayelerini gerçekleştirmesinde faydalı olacağı düşünülen kişiler de yönetim kurulunun teklifi üzerine mütevelli heyetin en az beşte üçünün çoğunluğunun kararıyla mütevelli heyet üyeliğine seçilebilir.

Tüzel kişinin mütevelli heyet üyesi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse o tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenir.

Haklı bir mazeret beyan etmeksizin üst üste dört (4) defa olağan veya olağanüstü mütevelli heyet toplantısına katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulunca tespit edilerek mütevelli heyetin bilgisine sunulur.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9 – Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulu üyelerini seçmek,

 2. Denetim kurulu üyelerini seçmek,

 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 4. Yönetim Kurulunca vakfın amacı doğrultusunda hazırlanacak gerekli vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, gerekli gördüğünde iç mevzuat hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

 5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, gerekli gördüğünde bütçe planı hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

 9. Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek,

 10. Boşalan ve yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek.

 11. Mütevelli heyet, vakfın diğer organlarını ve birimlerini denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman geçici veya daimi olarak, kısmen veya tamamen görevden alabilir; gerekli hallerde, görevden alınan üyelerin yerine yeni üyeler seçebilir.

 12. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun yapmaya yetkili olduğu tüm iş ve işlemler açısından her halükarda yetkilidir ve gerekli gördüğü ölçüde Yönetim Kurulunca yapılan tüm iş ve işlemler hakkında fikir beyan edebilir ve öneride bulunabilir.

.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
 

MADDE 10-  Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip en geç üç ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda yılda en az bir olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Mütevelli Heyet Toplantısı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin, onun da yokluğunda en yaşlı üyenin başkanlığında açılır ve üyeler arasından açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç katip üyeden oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir. Toplantı tutanağı Divan tarafından imzalanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce bizzat imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Ancak, zorunlu hallerde ikinci toplantı yeri değiştirilebilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamalar aksine karar alınmadıkça işaret oyuyla yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Ancak, bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Toplantılarda alınan kararlar Divan Başkanı ve katip üyeler tarafından imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU
 

MADDE 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe üç yıllığına seçilecek beş (5) asil ve iki (2) yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar.

Vakıf yönetim kurulu toplantısına başkan, yokluğunda başkan vekili onun da yokluğunda en yaşlı üye başkanlık eder.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit olunur.

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az üçte iki (2/3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 

MADDE 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

 2. Vakfın merkezinin aynı il sınırları içerisinde değiştirilmesine ilişkin iş ve işlemler.

 3. Vakfın amaç ve faaliyetleri için gayrimenkul inşasını, alımını, satımını, rehnini veya ipoteğini ve hazine, belediyeler, vakıflar, bilumum kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa, veya bina  tahsisinin  kabul ve tesisini , ve bütün gayrimenkuller üzerinde diğer ayni hakların kurulması işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır,

 4. Vakfın leh  veya aleyhinde  açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum - kuruluşları ile tüm ilgili mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.

 5. Vakfın ve bağlı kuruluşların idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlarına göre istihdam edileceklerin işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular,

 6. Vakfın amacı doğrultusunda yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin tüm iş ve işlemler.

 7. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

 8. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

 9. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

 10. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

 11. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

 12. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

 13. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 14. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

 15. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

 16. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

 17. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:
 

MADDE 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir.

Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU
 

MADDE 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan, üç yıl için seçilecek üç (3) asil ve iki (2) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Denetim kurulu tarafından düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

MADDE 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

III. BÖLÜM - Mali Hükümler,

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Tüzel veya gerçek kişiler, resmi veya özel kuruluşlar tarafından yapılacak Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız ayni(menkul-gayrimenkul) ve nakdi(para) bağış ve yardımlar.

 2. Vakıf tarafından kurulan tesislerin veya ortak olunan tesis veya ticarî işletmelerin kâr payları ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak her türlü gelirler.

 3. Vakfın mal varlığı bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz malların kiralanmasından veya satılmasından sağlanan gelirler ile Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak her türlü gelirler.

 4. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

 5. Kanunların izin verdiği diğer gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 17- Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az 2/3 (üçte iki)’si vakıf gayelerine, 1/3 (üçte bir)’i ise yönetim ve idame masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara tahsis ve sarf edilir. Vakfın amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağının belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaz.

Vakfın gayesine ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir gaye için kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın gayesine yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Bir faaliyet döneminde elde edilen gelirin üçte ikisinin, zorunlu sebeplerle amaç doğrultusunda harcanamaması halinde harcanamayan kısım müteakip faaliyet dönemine aktarılarak, o dönem içerisinde amaç doğrultusunda harcanır.

Vakfın amacına yönelik yıllara sari belli proje/projelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili mercilerden izin alınmak kaydıyla, bu proje/ projeler için bir fon oluşturulur. Bu fonda toplanan gelirler yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü sürelerle ertesi yıla aktarılması durumunda, projenin/projelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili yılında harcaması yapılacağından, aktarıldığı yıl harcanma zorunluluğu yoktur.

Genel Hükümler

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ
 

MADDE 18 - Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya; kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Medeni Kanun’da belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf tüm bu yetkileri ve gelirleri Medeni Kanun'la ve ilgili mevzuatta yasaklanmış maksatlarla kullanamaz. Hiç bir şekilde siyasete alet edilemez. Siyasetle kesin olarak ilgilenemez.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
 

MADDE 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:
 

MADDE 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.
 

VAKIFEDENLER:
 

MADDE 21- İşbu Vakfın kurucuları olan vakıf senedi altında imzaları bulunan isim, soyisim ve T.C kimlik numaraları aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

1 Muhammed Mehmet  Adil

2 Hamit Metin Özyurt

3 Hacı Mehmet Koç

4 Yusuf Adıbelli

5 Hüseyin Zırıh

6 Şaban Demir

7 Tahir Dağlı

8 Mehmet Mansur Adil

 

bottom of page